PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING  

Ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen.

 

CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING

SOCIO-EMOTIONELE

ONTWIKKELING

 

ONTWIKKELING

VAN EEN INNERLIJK KOMPAS

ONTWIKKELING VAN INITIATIEF EN VER-ANTWOORDELIJKHEID

MOTORISCHE EN ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING

 

ONTWIKKELING VAN ORIËNTATIE OP DE WERELD

MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

MUZISCHE ONTWIKKELING

 

TAALONTWIKKELING

 

 

ONTWIKKELING VAN WISKUNDIG DENKEN

 

ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

 

 

Ik kan op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met mezelf en met anderen.

 

In dialoog met de a/Andere(n) leer ik mezelf en waartoe ik word uitgenodigd kennen. Ik kan richting geven aan mijn leven. Ik reageer veerkrachtig.

 

Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen. Ik neem initiatief en kan vrij en zelfstandig functioneren. Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

 

 

Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.

 

 

Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.

 

Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier om met media en mediacontent.

 

Ik geniet van kunst en expressie en kan me muzisch en kunstzinnig uitdrukken.

 

Ik verken talen en talige diversiteit om me heen. Ik zet mijn talige vaardigheden steeds efficiënter in om betekenisvolle situaties met taal aan te pakken.

 

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

 

Ik sta open voor een diepere dimensie in het leven. Ik maak kennis met en ga in dialoog met de katholieke geloofstraditie. Ik groei op levensbeschouwelijk, religieus en/of godsdienstig vlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONELE VAARDIGHEDEN

Ik wil en kan met anderen samenleven, samenwerken en communiceren.

IDENTITEIT

Ik ontdek wie ik ben, waartoe ik word uitgenodigd en wie ik wil worden in een groter geheel. Ik durf en mag mezelf zijn.

ZELFREGULEREND VERMOGEN

Ik ervaar hoe ik mezelf kan aansturen. Ik kan zelfredzaam en efficiënt handelen en leren.

ZINTUIGLIJKE ONTWIKKELING

Ik kan mijn zintuigen optimaal gebruiken.

 

ORIËNTATIE OP DE SAMENLEVING

Ik ben nieuwsgierig naar en draag bij tot het samenleven van mensen. Ik zie in hoe samenlevingen functioneren.

MEDIA-

WIJSHEID

Ik sta open voor en ga wijs om met media.

MUZISCHE GRONDHOUDING

Ik sta open voor het kunstzinnige. Ik durf verbeelden en creatief vormgeven.

TALIGE

GRONDHOUDING

Ik sta open voor talen en talige diversiteit. Ik durf en wil me zo goed mogelijk (meer)talig uitdrukken.

LOGISCH EN

WISKUNDIG

DENKEN

Ik kan logisch redeneren en zet wiskunde handig en inzichtelijk in.

LEVENSBESCHOUWELIJK, RELIGIEUS EN/OF GELOVIG GROEIEN

Ik oriënteer mij doorheen de ontmoeting met anderen in een proces van zin zoeken en zin ontvangen.

OMGAAN MET GEVOELENS EN BEHOEFTEN

Ik kan omgaan met gevoelens en behoeften van mezelf en anderen.

LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDHOUDING

Ik sta stil bij levensvragen en ga daarover in dialoog met de christelijke geloofstraditie en andere levensbeschouwingen.

ONDERZOEKS-COMPETENTIE

Ik ben nieuwsgierig en kritisch. Ik kan de wereld rondom mij onderzoeken.

LICHAAMS- EN BEWEGINGSPERCEPTIE

Ik ken mijn lichaam en beschik over een goede lichaamscoördinatie.

 

ORIËNTATIE OP BEWEGINGSCULTUUR

Ik ben geïnteresseerd in bewegingscultuur. Ik speel, sport en beweeg.

MEDIA-

GELETTERDHEID

Ik ben me bewust van de eigenheid van verschillende media en hun toepassingen. Ik zet media creatief en doelgericht in.

MUZISCHE GELETTERDHEID

Ik ben me bewust van de eigenheid van beeld, muziek, dans en drama. Ik kan muzisch uitdrukken wat in me leeft.

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS

Ik begrijp en breng een mondelinge boodschap over in betekenisvolle situaties.

GETALLENKENNIS

Ik ben thuis in de wereld van getallen.

VERTROUWEN - WANTROUWEN

MOGELIJKHEDEN -BEPERKINGEN

Ik ontdek, doorheen mogelijkheden en beperkingen, dat vertrouwen kan groeien in mensen en dat dit voor christenen kan groeien dankzij een liefdevolle God.

INLEVINGSVERMOGEN

Ik kan me inleven in anderen, in andere standpunten en situaties.

WAARDENGEVOELIGHEID EN NORMBESEF

Ik ben gevoelig voor en kan nadenken over wat waardevol is voor mezelf, voor anderen en voor mijn omgeving. Ik handel gewetensvol.

ONDERNEMINGSZIN

Ik zoek naar creatieve oplossingen. Ik neem initiatief en durf iets teweeg brengen dat voor mezelf vernieuwend en grensverleggend is.

OMGAAN MET BEWEGINGSRUIMTE

EN -TIJD

Ik kan mijn bewegingen afstemmen op tijd en ruimte.

 

ORIËNTATIE OP

TIJD

Ik ben nieuwsgierig naar evolutie en ontwikkel historisch besef. Ik kan tijd inschatten, plannen en ordenen.

MEDIA-

VAARDIGHEID

Ik gebruik mediamiddelen efficiënt.

MUZISCHE

VAARDIGHEID

Ik beschik over voldoende technische en instrumentele kennis en vaardigheid om me creatief en muzisch te uiten.

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID FRANS

Ik begrijp en breng een mondelinge boodschap in het Frans over in betekenisvolle situaties.

REKENVAARDIGHEID

Ik reken handig en kies de meest geschikte rekenwijze.

VERBONDENHEID

Ik ontwikkel een cultuur van innerlijkheid. Ik groei in ver-bondenheid met mezelf, anderen en gemeenschappen en ontdek hoe God voor christenen bron van liefde is. Ik kom tot bewon-dering voor het scheppingswerk van God en mens.

SEKSUEEL

BEWUSTZIJN

Ik word me bewust van mijn seksuele ontwikkeling. Ik respecteer mijn seksuele identiteit en die van anderen.

VEERKRACHT

Ik geloof in mijn ontwikkelkracht en kan genieten. Ik ben op een passende manier weerbaar. Ik geloof dat ik ondanks tegenslag en ontmoediging steeds weer kan opstaan.

GEZONDE EN VEILIGE LEVENSSTIJL

Ik leef gezond. Ik heb oog voor mijn eigen veiligheid en die van anderen.

GROOTMOTORISCH BEWEGEN

Ik beweeg vlot en behendig.

 

ORIËNTATIE OP

DE RUIMTE

Ik verken en waardeer mijn omgeving en ontwikkel geografisch besef. Ik beweeg me veilig in het verkeer.

SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS

Ik begrijp en breng een schriftelijke boodschap over in betekenisvolle situaties.

METEN

EN

METEND REKENEN

Ik ontwikkel maatbesef en ken referentiematen. Ik meet en reken met standaardmeeteenheden.

GEVOELIGHEID VOOR GOED EN KWAAD

Ik ga bewust om met goed en kwaad. Ik laat me inspireren door Jezus en mensen die zoals Hem anderen liefhebben in hun kwetsbaarheid en kracht.

 

ENGAGEMENT VOOR DUURZAAM SAMENLEVEN

Ik denk na over en werk aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor mezelf en anderen hier en elders op de planeet.

KLEINMOTORISCH BEWEGEN

Ik ben behendig in manipulatieve handelingen en kan functionele grepen gedifferentieerd gebruiken. Ik beheers mijn spraak- en gezichtsmotoriek en schrijf vloeiend.

 

ORIËNTATIE OP

NATUUR

Ik verken de natuur en ben er dankbaar voor. Ik wil meer te weten komen over de natuur en de kosmos.

SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID FRANS

Ik begrijp een schriftelijke boodschap in het Frans. Ik breng ze met hulpmiddelen over in betekenisvolle situaties.

MEETKUNDE

Ik verwerf inzicht in de ruimte, in meetkundige objecten en in meetkundige relaties.

OPENKOMEN VOOR GELOOFSTAAL

SYMBOLIEK, RITUELEN

Ik word vertrouwd met symbolen, geloofstaal, Bijbelverhalen, rituelen en vieringen. Hierin kom ik een diepere dimensie van het leven op het spoor.

 

 

ORIËNTATIE OP

TECHNIEK

Ik ben nieuwsgierig naar technische systemen en processen en pas ze toe. Ik zie in hoe techniek, wetenschap en samenleving elkaar beïnvloeden.

TAALBESCHOUWING NEDERLANDS

Ik denk in of vanuit een betekenisvolle situatie na over taal, over mijn taalgebruik en dat van anderen. Ik pas de inzichten toe in mijn talig handelen.

Ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot Zill!