Privacyverklaring  Sint-Maartenschool Hombeek   

uuuudoc\preventie en welzijn\AVG privacyverklaring ouders en lln.

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw De Katholieke Basisschool vaan Hombeek is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.  Het aanspreekpunt voor informatieveiligheid is Dirk Buelens, makkelijk te contacteren via sint.maartenschool@telenet.be  .

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van onze school kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.  Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.privacycommission.be

 

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op onze school verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

leerlingenrekrutering;

·           leerlingenadministratie;

·           leerlingenbegeleiding;

·           leerlingenevaluatie;

·           public relations;

·           toezicht op telecommunicatie.

 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jouw kind te begeleiden en op te volgen in onze school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

·           identificatiegegevens (voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren)

·           persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit)

·           privé contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, email)

·           evaluatiegegevens (puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren)

·           gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding)

·           aanwezigheid en discipline (afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht)

·           afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden)

·           opleiding en vorming (vorige scholen, attesten, deliberatiebeslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s)

·           elektronische identificatiegegevens (MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies)

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

 

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

·           elementaire identificatiegegevens

·           gezinssamenstelling

·           privé contactgegevens (telefoonnummer(s), adresgegevens, email)

·           financiële bijzonderheden (rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen)

 

2.4 Ontvangers

·           Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi is een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens

·           de scholengemeenschappen vzw De Ranken – Basisscholen en ZWHHeM ontvangen een deel van uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren

·           het CLB is, indien het uw kind begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat uw kind begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

·           bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;

·           bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak

 

2.5 Verwerkers

In bijlage 1 vindt u de verschillende platformen die onze Sint-Maartenschool gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens.

 

2.6 Voorwaarden

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang uw kind bij ons ingeschreven is of zolang ze nodig zijn om uw kind te begeleiden. Na 2 jaar worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

 

 

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

·           recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden

·           recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie

·           recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. u kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens

·           recht op verwijderen van gegevens: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden

·           recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen

·           recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke)

·           recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten

·           recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten

·           recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

·           toezicht op telecommunicatie

·           de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan de verificateur en de onderwijsinspectie

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op onze school worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op onze school kunnen starten. Met uitzondering van:

·           rijksregisternummer[1];

·           gezondheidsgegevens[2];

·           afbeeldingen (voor public relations);

Bijlage 1: platformen die leerlingengegevens verwerken

 

Leerlingvolgsystemen

·           Zorgkompas

·           Wisa schoolware

Leerplatformen/uitgeverijen

·           Bingel (Van In)

·           Ambrasoft (Plantyn)

·           Scoodle  (Plantyn)

·           Veilig Leren Lezen (Zwijsen)

 

Administratieve diensten

·           Mijnonderwijs (directies en administratieve medewerker)

·           Wis@d

·           Count-e

·           Webedison

 

Digitale diensten (worden gebruikt, maar verwerken geen leerlingengegevens, maar soms wel foto’s)

·           Cloudopslag: Dropbox

·           Social media: Facebook

·           Tekstverwerking: office

·           Netwerken: telenet, proximus

·           Knooppunt

 

Hardware

·           Kopiëermachines: Canon

 

Derden

·           CLB Het Kompas

·           Externe hulpverleners na akkoord van de ouders

 [1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.