Het goed-gevoel-team

We proberen op onze school een veilige, fijne sfeer te creëren.
Enkele thema’s staan centraal:

 • iedereen is anders, uniek
 • samen is leuk
 • veilig voelen
 • sorry zeggen
 • complimenten geven

Deze thema’s kunnen ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in onze school.

Het goed-gevoel-team heeft drie aanspreekleerkrachten: juf Marja, meester Koen en juf Sandy. Als er een probleem is kan je in de eerste plaats terecht bij de klasleerkracht. Pas daarna of wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is, kan je terecht bij de juf of meester van het goed-gevoel-team. Zij proberen de betrokkenen zo snel en zo goed mogelijk te helpen.

Werking


 • De zon
  In de nieuwe refter hangt een grote zon. Elke zonnestraal staat voor één klas. Wanneer elke klas goed meewerkt aan het goed gevoel op onze school, kunnen we de zon fel laten schijnen. Maandelijks wordt er per klas het ‘goed gevoel’ geëvalueerd. Wanneer er regelmatig incidenten waren krijgt de zonnestraal een donkerdere kleur waardoor de zon minder gaat stralen.

Pesten plagen, ruziemaken : het verschil

 • Wat is pesten?
  We spreken over pesten als één of meerdere kinderen een ander kind meer dan eens en gedurende een langere periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoet, met de bedoeling de andere te kwetsen. Bij pesten is er sprake van een machtsonevenwicht : de ene is altijd winnaar, de andere altijd verliezer.
 • Wat is plagen?
  Plagen is van korte duur, het is onschuldig, het gebeurt spontaan en is speels. Kinderen die elkaar plagen doen dat vaak om de beurt. Nu eens plaagt de één dan weer de andere. Als kinderen aangeven dat het niet leuk meer is, dan houdt het plagen op. Af en toe geplaagd worden, daar moet je kind tegen kunnen. Bij plagen blijft je kind opgenomen in de groep.
 • Wat is ruziemaken?
  Zowel volwassenen als kinderen maken wel eens ruzie. Ruziemaken hoort bij samenleven. Je kan ruziemaken omdat je ergens niet akkoord mee gaat, omdat je van mening verschilt, omdat je toevallig hetzelfde of een andere kant uit wilt. Als je ruzie maakt zeg je soms dingen die niet zo bedoeld zijn en die harder aankomen dan verwacht. Als dit gebeurt, heb je altijd de kans om je te verontschuldigen. Na een ruzie is er steeds een kans tot verzoening. Een ruzie goed afronden kan je je kind leren.

Wat doe je als je kind gepest wordt ?

 • Maak voldoende tijd vrij voor een gesprek.
 • Laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt.
 • Neem het verhaal van je kind ernstig.
 • Probeer rustig te blijven ook al is dat moeilijk. Je kind heeft je steun nodig.
 • Leg de schuld niet bij je kind. Wijs op de mooie en sterke kanten van je kind.
 • Vraag aan je kind of er op school vriendjes of klasgenoten zijn bij wie het zich goed voelt.
 • Bekijk samen wat wel leuk is op school.
 • Vertel aan je kind dat het nodig is om de school in te lichten om het pesten te laten stoppen.
 • Overleg samen met je kind wie de meest geschikte contactpersoon is.
 • Bekijk samen wat je de school zeker wilt zeggen.

Het gesprek met de school - als je kind gepest wordt.

 • Stel het gesprek met de school niet te lang uit.
 • Houd je aan de afspraken die je hierover met je kind hebt gemaakt.
 • Voer het gesprek met de school niet via de telefoon, maar kies voor een echt gesprek ter plaatse. Maak hiervoor een afspraak.
 • Probeer rustig te blijven. Druk je bezorgdheid uit en je vertrouwen in de school.
 • Vertel wat er aan de hand is met concrete feiten. Verduidelijk hoe je kind zich nu voelt en wat de pesterijen met hem/haar doen.
 • Verduidelijk de belangrijkste wens van je kind.
 • Vraag de school om eerst en vooral te observeren wat er zich op school rondom jouw kind afspeelt (refter, speeltijd, klas).
 • Laat de school de nodige tijd om het probleem stapsgewijs aan te pakken. Druk vertrouwen uit in de aanpak van de school. Respecteer het sanctiebeleid van de school. Vraag naar de meest geschikte contactpersoon voor jouw kind binnen de school.
 • Maak een nieuwe afspraak om het verdere verloop en de ervaringen van je kind te bespreken. Mogelijk volstaat een telefonisch contact.
 • Verwacht niet dat het pesten van vandaag op morgen opgelost is.
 • Bedank de contactpersoon voor zijn/haar inspanningen.
 • Spreek af dat jij jouw kind op de hoogte zult brengen van het voorbije gesprek.

Wat doe je als je kind anderen pest ?

Kinderen komen thuis niet zomaar vertellen dat ze anderen pesten. Vaak zal de school je op de hoogte brengen of zullen de ouders van het slachtoffer je er over aanspreken. Als je verneemt dat je kind andere kinderen pest, is dat geen prettige boodschap. Toch is het beter dat je wordt aangesproken. Het drukt vertrouwen uit in jouw rol als ouder en is dus zeker geen verwijt.

Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is. Erken dat het voor iedereen beter is dat het pesten zo gauw mogelijk stopt. Geef terug dat je geraakt wordt door de mededeling en dat je nu eerst en vooral met je kind in gesprek zult gaan.

Als je het verneemt van de ouder(s) van het slachtoffer :

 • Luister naar wat de andere ouder te vertellen heeft en blijf er zelf rustig bij.
 • Maak duidelijk dat je de pesterijen in ieder geval afkeurt en dat je de bezorgdheid van de andere ouder begrijpt.
 • Leg uit dat je het probleem nu eerst en vooral met je kind wilt bespreken om te horen wat er aan de hand is.
 • Vertel ook dat je er voor open staat om het probleem desnoods te bespreken met de school. Een pestprobleem is meestal een groepsgebeuren, dat ook op school moet aangepakt worden.

Als de school je contacteert :

 • Luister naar wat de school te vertellen heeft.
 • Zeg de school dat je het probleem in elk geval met je kind zult bespreken en dat je na dat gesprek opnieuw contact zult nemen om verdere afspraken te maken.
 • Bespreek thuis het probleem met je kind.
 • Vraag aan de contactpersoon op school hoe je als ouder de aanpak van de school kan ondersteunen.
 • Maak zo nodig een afspraak met de school om de opvolging en ondersteuning van je kind te bespreken.
 • Vraag zo nodig de hulp van de school voor toezicht, begeleiding en opvolging van afspraken.

Praten met je kind :

 • Bespreek het probleem met je kind. Luister naar zijn/haar verhaal.
 • Keur pestgedrag af. Onderstreep dat je er op rekent dat je kind de pesterijen niet (langer) steunt.
 • Wijs op het verschil tussen plagen en pesten. Motiveer waarom pesten voor jou niet kan.
 • Wijs je kind op de negatieve gevolgen van pesterijen op het slachtoffer, op zichzelf en op de (klas)groep.
 • Geef je kind de kans om het terug goed te maken en om de schade te herstellen: ga samen na hoe dit kan gebeuren. Doe een voorstel aan de school/aan het slachtoffer.
 • Druk vertrouwen uit in je kind en reageer positief op elke positieve verandering.
 • Blijf je bewust van jouw verantwoordelijkheid en neem die ter harte.
 • Zoek eventueel steun om jouw verantwoordelijkheid goed te blijven opnemen. Het is niet altijd makkelijk om rustig en kalm te blijven en het nodige te doen.

Wat doe je als je kind betrokken is bij pesten als toeschouwer of meeloper ?

 • Laat je kind vertellen wat er aan de hand is.
 • Wijs je kind op de gevolgen van pesterijen, het verdriet van het slachtoffer, de nadelen voor de pestende kinderen en de groep.
 • Vertel je kind dat het pesten moet stoppen en dat hij/zij daarbij kan helpen.
 • Wijs op het belang van samenwerking en op de noodzaak om pestsituaties bespreekbaar te maken.
 • Bekijk met je kind op welke manier hij/zij verantwoordelijkheid zou kunnen opnemen.
 • Overleg op welke manier de school op de hoogte kan worden gebracht van een bestaand pestprobleem (hoe en aan wie melden?)
 • Bespreek met je kind mogelijke manieren om het pesten af te keuren. «stop ermee», «pesten is laf, daar doe ik niet aan mee», «ik vind pesten helemaal niet leuk en daarom doe ik er niet aan mee»,
 • «Nee zeggen» lukt beter wanneer je het samen doet. Zoek uit welke klas- of groepsgenootjes je kind kan aanspreken om hem of haar te steunen.

Interessante links

 • http://leefsleutels.be/cms/basisonderwijs/publicaties/pestenstoppen/
 • http://www.kieskleurtegenpesten.be
 • http://www.pestweb.nl (info op kindermaat)
 • http://www.klasse.be/ouders (kijk onder HELP)
 • http://www.cyberpesten.be
 • http://www.slatoe.be
 • http://www.pestenengeweldopschool.be
 • Pestactieplan Sint-Maartenschool

  Meestal worden pestprobleempjes opgelost in eigen klas. Soms vinden kinderen en of ouders het niet voldoende of vinden ze dat ze niet genoeg gehoor krijgen, maar weten dan niet waar ze wel terecht kunnen. Daarom de volgende 4 stappen. Soms wordt er ook besloten één of meerdere stappen over te slaan, maar dit is niet aan te bevelen.

  1. De klasleerkrachten

  De klasleerkrachten blijven een belangrijke rol spelen. Klasleerkrachten proberen het pesten in eigen klas eerst op te lossen. Voelen de kinderen dat het nog niet opgelost raakt, dan kunnen ze iemand aanspreken van het goed-gevoel-team.


  2. Het Goed Gevoel Team:

  Juf Sandy en meester Koen zijn op onze school de aanspreekleerkrachten van dit team:

  3. De zorgcoördinator

  Juf Marja is de zorgcoördinator op onze school.  Wanneer de klasleerkracht  en het goed gevoel team het pesten niet kan stoppen, onderzoekt zij wat er verder kan gebeuren. Juf Marja legt ook de contacten met externe hulp zoals CLB, GONG,...

  4. Stopt het pesten nog niet:

 • Wendt u tot juf Elsie; zij is de pedagogisch directeur van onze school.
 • Het pestprobleem wordt bekeken geval per geval. Soms kan erover praten al veel oplossen. Lukt dit echt niet dan gaan we pesten proberen te stoppen met de no blame aanpak.

  Dit gebeurt in volgende stappen:

  Stap 1: gesprek met het slachtoffer

  Stap 2: pesters, meeloper en neutrale leerlingen uitnodigen voor een gesprek

  Stap 3: het probleem uitleggen, de empathie van de leerlingen aanwakkeren.

  Stap 4: het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen aanwakkeren.

  Stap 5: ideeën van elke groepslid om tot concrete voorstellen te komen

  Stap 6: kinderen tijd en ruimte geven om hun voorstellen uit te voeren.

  Stap 7: een gesprek met elk afzonderlijk om te weten te komen hoe het nu gaat met het slachtoffer en met de anderen.

  Klik op de smiley om het goed gevoellied te beluisteren.

  5. Ten slotte:

  Zijn al deze stappen doorlopen en het pesten houdt niet op, aarzel dan niet mijnheer Dirk te contacteren